12Market.com | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | ร้านค้าเข้าระบบ | หมวดหมู่สินค้า

หน้าแรก หมวดหมู่สินค้า เปิดร้านออนไลน์ ร้านค้าเข้าระบบ

พระโชว์.........พระบุทองคำ หน้าตัก 1 นิ้ว สมัยอยุธยา ในกรุโบราณจังหวัดอยุธยา (ราคา 85,000 บาท)พระโชว์.......พระบุทองคำ หน้าตัก 1 นิ้ว สมัยอยุธยา
ในกรุโบราณจังหวัดอยุธยา

พระสมัยอยุธยา
พระพุทธรูปสมัยอยุธยากำเนิดในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๔ นับเป็นราชธานีที่มีอายุยืนที่สุด มีความเลื่องลือ ในด้านการแกะสลักไม้ การประดับมุก การเขียนลายรดน้ำ และจิตกรรมฝาผนัง แต่สำหรับการหล่อพระพุทธรูปนั้น ฝีมือยังสู้สมัยสุโขทัย เชียงแสน อู่ทองไม่ได้ ถึงแม้จะพัฒนาศิลปะมาจากสมัยอู่ทอง สุโขทัยก็ตาม

พระพุทธรูปสมัยอยุธยาสามารถแบ่งได้ ๓ ยุค ดังต่อไปนี้
ยุคต้น ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่ง (พระเจ้าอู่ทอง) ถึงสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ นับเป็น พระพุทธรูปแบบอู่ทองอย่างแท้จริง เชื่อว่าได้แบบอย่างมาจากพระพุทธรูปอู่ทองบริสุทธิ์ เช่น พระเจ้าพนัญเชิง ในวิหาญวัดพนัญเชิง ต่อมานิยมสร้างแบบอู่ทองรุ่นที่ ๓ ขึ้น เช่นพระพุทธรูปขนาดย่อมจำนวน ๓๕๖ องค์ เพื่อ บรรจุลงในพระปรางค์ใหญ่ของวัดราชบูรณะ ในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒
ยุคที่กลาง เป็นศิลปะอยุธยาโดยแท้กำเนิดขึ้นในสมัยรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ราวพุทธศักราช ๑๙๙๑-๒๐๓๑ พระพุทธรูปมีลักษณะพระพักตร์และพระรัศมีตามแบบสุโขทัย ไรพระศกเล็กตามแบบอู่ทอง สังฆาฏิขนาดใหญ่กว่าสุโขทัยแต่ปลายสังฆาฏิเป็นเส้นตรงหรือทำเป็นสองแฉกลงมา ตามแบบอู่ทอง พระพุทธรูป ยุคนี้จะรับอิทธิพลมาจากสมัยสุโขทัยเป็นส่วนใหญ่ พระพุทธรูปที่สำคัญในสมัยนี้เช่น พระศรีสรรเพชญซึ่งเข้าใจ ว่าสร้างตามแบบพระอัฏฐรสในกรุงสุโขทัย เป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ และมีค่ามากที่สุดในกรุงศรีอยุธยา หุ้มด้วยทองคำหนัก ๒๘๖ ชั่ง (๒๒,๘๘๐ บาท) แต่ถูกข้าศึกลอกเอาทองที่หุ้มองค์พระไปเมื่อตอนที่กรุงแตกครั้งที่ ๒
ยุคสุดท้าย เริ่มตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พุทธศักราช ๒๑๙๘ นิยมสร้างแบบทรงเครื่องใหญ่ และทรงเครื่องน้อย ส่วนมากเป็นพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย ปางห้ามญาติ หรือปางห้ามสมุทร
พระพุทธรูปแบบทรงเครื่องน้อย สันนิษฐานว่าได้แบบอย่างมาจากพระพุทธรูปยืนปางประธานอภัยในสมัยลพบุรี ที่แผ่อิทธิพลมาถึงสุโขทัยอีกต่อหนึ่ง เครื่องประดับองค์พระพุทธรูปนั้นเป็นศิลปะของอยุธยาเอง ซึ่งที่ต่างจากสมัยสุโขทัยก็คือ มงกุฎของพระพุทธรูปสมัยอยุธยามักทำเป็นครีบยื่นออกมาทั้งสองข้างเหนือพระกร รณ และทรง พระกุณฑล บางองค์มีสังวาลและพาหุรัดทองกรประดับด้วย
พระพุทธรูปแบบทรงเครื่องใหญ่ จะทรงเครื่องอย่างเต็มยศ มีทั้งมงกุฎแบบชฎาใหญ่ สังวาลทับทรวง ชายไหว ชายแครง กำไลพระบาท และพระบาทจะสวมฉลองพระบาทเชิงงอน เช่น พระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยอยุธยา คือ พระประธานในอุโบสถวัดหน้าพระเมรุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพระนามว่า พระพุทธนิมิตรวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญบรมไตรโลกนาถ
พระพุทธรูปอยุธยาหย่อนความงามนั้นเป็นไปด้วยสาเหตุ ต่อไปนี้
๑. เนื่องจากมีหลากหลายศิลปะที่นำมาผสมกันไม่ว่าจะเป็น อู่ทอง ลพบุรี สุโขทัย ทำให้บางพระพุทธรูปบางองค์ ขาดความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เช่น ความอ่อนช้อย บึกบึน ผสมการอย่างไม่สละสลวย
๒. เนื่องจากอยุธยาเป็นยุคที่มีความยาวนานถึง ๔๑๗ ปี ทำให้เกิดการสร้างพระพุทธรูป ขึ้นมามากมาย ทั้งงามและหย่อนความงาม อีกทั้งฝีมือการทำพระพุทธรูปที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ไม่ได้ทำการดัดแปลงรูปแบบ การสร้าง
๓. การมองความงามทางศิลปะของแต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไป

แนะนำ..เหรียญหลวงปู่ศุข"พิมพ์ประภามลฑลข้างรัศมี"ชัยนาท.

สร้างโดย..พระครูวิมลคุณากร แห่งวัดปากคลองมะขามเฒ่า สร้างเมื่อ..ปีพ.ศ.๒๔๖๖ วัตถุประสงค์..สร้างวาระแจกในงานฌาปณกิจโยมมารดาท่าน ลักษณะเหรียญ..รูปสี่เหลี่ยม"ทองแดงเถื่อนโบราณ"และ"ทองเหลืองฝาบาตร"แบบหล่อนูน ขนาดกว้างประมาณ๑๓มิลขนาดลึกประมาณ๒0มิล หลังลงจาร"องค์ที่เนื้อฝาบาตรจะมองเห็นตัวจารในภาพได้ชัดกว่า.. วัตถุนิยมของท่านดีทางมหาอุด คงกระพัน แคล้วคลาดภัย คาถาบูชาตั้งนะโม๓จบว่า.. สัตวา เทวะมะนุสสานํ พุทโธ ภะคะวาติ มะอะอุ

ให้บูชาพระนางพญาพิมพ์สังฆาฏิเจ้าของต้องการใช้เงินด่วนครับ

ให้บูชาพระนางพญาพิมพ์สังฆาฏิพร้อมกรอบเงินเจ้าของต้องการใช้เงินด่วนครับรับประกันพระแท้ตามหลักสากลคืนเงินเต็มไม่หักเปอร์เซ็นต์


พระนางพญาพิมพ์สังฆาฏ , ร้อนเงิน , ด่วน

ขายแล้ว.........พระบูชาหลวงพ่อทอง วัดเขาตะเครา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี หน้

พระบูชาหลวงพ่อทอง วัดเขาตะเครา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี หน้าตัก 4 นิ้ว ปี31 หลวงพ่อทอง เป็นพระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดเพชรบุรีที่ประชาชนคนไทยเคารพเชื่อถือในความศักดิ์สิทธิ์ พุทธลักษณะ ปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ วัสดุสัมฤทธิ์ปิดทอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๑ นิ้ว สูง ๒๙ นิ้ว ศิลปะเชียงแสน ยังไม่ทราบว่าเป็นพระพุทธรูปหล่อหรือรูปปั้น เพราะปัจจุบันปิดทองที่องค์พระพุทธรูปองค์จริงเป็นทองคำหรือทองสัมฤทธิ์ จากนิราศสุนทรภู่ มีความว่า "ไปครู่หนึ่งถึงเขาตะเคราสวาท มีอาวาสวัดวามหาเถร มะพร้าวรอบขอบที่บริเวณ


พระนางพญาพิมพ์สังฆาฏ , ร้อนเงิน , ด่วน

พระนางกำแพง เนื้อดิน สวยมาก

เป็นพระนางกำแพง เนื้อดิน สวยมาก แท้ครับ ของเก่า


ขาย พระนางกำแพง , พระนางกำแพงเนื้อดิน , พระนางกำแพง

เหรียญโชว์...........เหรียญพระราชทานลูกเสือสรรเสริญ ปี2507 เนื้ออัลปากา

เหรียญโชว์...........เหรียญพระราชทานลูกเสือสรรเสริญ ปี2507 เนื้ออัลปากา การพระราชทาน จะพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๓ ตามกำหนดเกณฑ์ การกระทำความดีความชอบ ในการช่วยเหลือผู้อื่น ตามที่บัญญํติไว้ในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.๒๕๐๗ และพระราชบัญญัติลูกเสือ ฉบับที่๔ พ.ศ.๒๕๓๐ ดังนี้ ๑. เหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่ ๑ จะพระราชทานแก่ผู้มีความดีความชอบ ซึ่งได้กระทำการ รักษาความปลอดภัย หรือ สันติสุขเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือได้ช่วยชีวิตผู้ตกอยู่ในอันตราย ทั้งนี้โดยตนเอง ได


ขาย พระนางกำแพง , พระนางกำแพงเนื้อดิน , พระนางกำแพงขาว , ผิว , หม่ , ผิวสวย , ยืดหยุ่น , ตัวเอง , ผู้ , เซลล์ , ผิวขาวขึ้นราคา , วงจร , ตั้ , สถานที่ , บ้าน , จำหน่าย , กระ , งาน , ที่ , เคสไอโฟน6 , งาน , ขายของออนไลน์ , ลงประกาศฟรี , ขายหมา , สมัครงาน , เคสไอโฟน6 , จักรยานเสือหมอบ , แบตสำรอง , จักรยาน , มือถือ

 © Copyright 2004-2015 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537