12Market.com | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | ร้านค้าเข้าระบบ | หมวดหมู่สินค้า

หน้าแรก หมวดหมู่สินค้า เปิดร้านออนไลน์ ร้านค้าเข้าระบบ

เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนต่อพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ++โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง)++ (ราคา 45,000 บาท)เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนต่อพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ++โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล (รามคำแหง)++
(Sutharak Health Care Training School)
รุ่นที่ 10/2553 เปิดเรียน วันที่ 22 สิงหาคม 2553
รุ่นที่ 11/2553 เปิดเรียน วันที่ 11 ตุลาคม 2553
รุ่น 10 (พิเศษ)/ 2553 (เรียนเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์) -- เปิดภาคเรียน เดือน ตุลาคม 2553
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
อ.โอ๋ โทร : 086-318-0985
อ.เนตร โทร : 086-531-6530
พี่ยุ้ย โทร : 089-634-4248
โทรสาร : 02-300-0747
e-mail : sutharak2009@hotmail.com
http://www.sutharak.com

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
1. เพศชาย / เพศหญิง อายุ 18 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.3 , ม.6 , ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา
3. มีใจรักงานด้านการบริการสุขภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ (ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง)
5. ไม่ต้องสอบเข้า ไม่ดูเกรดเฉลี่ย
หลักฐานการสมัครเรียน
1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล จำนวน 2 ชุด (ถ้ามี)
5. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองการศึกษา จำนวน 2 ชุด
6. ใบรับแพทย์จากโรงพยาบาล จำนวน 1 ชุด (ออกไม่เกิน 3 เดือน)
ความมั่นคงในการทำงาน
นักศึกษาสามารถทำงานกับสถานประกอบการต่างๆ ดังนี้
1. โรงพยาบาลของเอกชนชั้นนำ ในตำแหน่ง "พนักงานผู้ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล" คลีนิคเวชกรรม / คลีนิคศัลยกรรมความงาม / คลีนิคทันตกรรม / คลีนิครักษาโรคทั่วไป/ ร้านขายยา / สปาและศูนย์ความงาม ฯลฯ
2. โรงเรียนอนุบาล หรือเนอร์สเซอรี่ ในตำแหน่ง "ผู้ช่วยครูพี่เลี้ยง"
3. บริษัทหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ
4. งานในต่างประเทศในตำแหน่ง "ผู้บริบาลผู้สูงอายุ"
การบรรจุงาน
ความภาคภูมิใจของโรงเรียนสุธารักษ์บริบาล ณ ปัจจุบันคือ เราเป็นโรงเรียนแห่งอาชีพ เพราะฉะนั้นนักศึกษาที่ตัดสินใจเข้ามาเรียนที่นี่ ย่อมมีอนาคตการทำงานที่ดีและมีความมั่นคงในด้านรายได้ ซึ่งผู้ที่สำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพจะมีรายได้ในการทำงาน ดังนี้
- รายได้ต่อเดือนเริ่มต้นที่ 7,500 - 12,500 บาท (ขึ้นอยู่กับความขยันในการขึ้นเวร)
- มีค่าล่วงเวลา (O.T.) ในอัตราวันละ 350 - 500 บาท
- มีประกันสุขภาพ / ประกันสังคม / สวัสดิการอื่นๆ ของสถานประกอบการ
สวัสดิการฟรี! ตลอดหลักสูตร
• หอพักนักศึกษา แยกชาย - หญิง ดูแลโดยอาจารย์ 24 ชั่วโมง
• อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ - หนังสือประกอบการเรียน
• เครื่องแบบนักศึกษา 2 ชุด และชุดพละ 1 ชุด
• สอนการแต่งหน้าและการพัฒนาบุคลิกภาพ
• สอนเสริมภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
• เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ฟรี! ตลอดหลักสูตรเมื่อเจ็บป่วย
• กิจกรรมนันทนาการ และศึกษาดูงานในโรงพยาบาล
• ค่าเรียนถูก สามารถผ่อนชำระหรือกู้ยืมกับ ธกส. ได้ (ไม่มีเรียกเก็บเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น)
• ชำระค่าลงทะเบียนเพียง 5,000 บาท เข้าเรียนได้ทันที !

*** มีทุนการศึกษาให้กู้ยืม ภายใต้เงื่อนไขของโรงเรียน

ผู้ช่วยพยาบาล, พยาบาล,หมอ, รามคำแหง, โรงเรียนบริบาล, บริบาล, การบริบาล, การดูแลเด็กเล็ก, การดูแลผู้สูงอายุ, โรงเรียนสุธารักษ์บริบาล, โรงเรียนสร้างอาชีพ, ฝึกงาน, รับรองมีงานทำ

อบรมการผสมเครื่องดื่มม็อกเทล พั้นช์ผลไม้ เฟร้ปเป้ และสมูธตี้ส์

Established since 2002 สถาบันเอชานซ์ A Chance Learning จัดอบรมการผสมเครื่องดื่มม็อกเทล พั้นช์ผลไม้ เฟร้ปเป้ และสมูธตี้ส์ เนื้อหา 1. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มผสมม็อกเทล พั้นช์ผลไม้ และสมูธตี้ส์ 2. ความรู้เกี่ยวกับน้ำเชื่อมชนิดต่างๆ และผลไม้ประเภทต่างๆ 3. เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องแก้ว และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผสม 4. หลักการผสมเครื่องดื่มแนวใหม่ไร้แอลกอฮอล์ 5. การแบ่งประเภทเครื่องดื่ม และชนิดของเครื่องดื่มในรูปแบบต่างๆ 6. ส่วนผสมของเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์ / การตกแต่งปากแก้ว

เทคนิคและความรู้ในการจัดซื้อต่างประเทศOverseas Purchasing Technique

เทคนิคและความรู้ในการจัดซื้อต่างประเทศOverseas Purchasing Technique เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงและการพยายามลดต้นทุน หลายๆ ธุรกิจจึงให้ความสนใจในการมองหาแหล่งจัดซื้อจากต่างประเทศ แต่การจัดซื้อต่างประเทศนั้น เป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องมีความรู้พิเศษในการจัดทำเอกสารสำคัญหลายๆ ด้าน เนื่องจากมีขั้นตอนปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น คู่ค้า ธนาคาร ศุลกากร ประกันภัย ผู้ประกอบการขนส่ง จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติที่จะต้องศึกษากฎระเบียบ เงื่อนไขทางการค้าและการชำระเงินระหว่างป


อบรม , สัมมนา , การขาย , การตลาด , นำเข้า , ส่งออก , อบรมนำเข้าส่งออก , จัดซื้อต่างประเทศ , Overses purchasing , จัดซื้อ

รับทำวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท ปริญญาเอก สถาบันที่ปรึกษางานวิจัย

รับทำวิทยานิพนธ์ สถาบันที่ปรึกษางานวิจัย รับทำงานวิจัยทุกชนิด วิจัยตลาด การสำรวจตลาด การวิจัยความต้องการของผู้บริโภค การวิจัยผลิตภัณฑ์ การทดสอบตลาดสินค้า การวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค การวิจัยธุรกิจ การพัฒนาปรับปรุงองค์การ การสำรวจความพึงพอใจของสินค้าและบริการ การวิจัยภาคสนาม รับปรึกษาและรับสอนทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์หรือการค้นคว้าวิจัยอิสระ ระดับปริญญาโท ดุษฎีนิพนธ์ ระดับปริญญาเอก การทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ อ.3 คส.3 คส.4 งานวิจัยเชิงปริมาณ งานวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเอกสาร การวิจัยเช


รับทำวิทยานิพนธ์ , ปริญญาโท , ปริญญาเอก , สถาบันที่ปรึกษางานวิ

อบรมระบบ CCTV มีใบประกาศให้ ใครไม่เป็นงาน โทรปรึกษาได้

VP cctv service ศูนย์กล้องวงจรปิด VP cctv service ด่วน รับจำนวนจำกัด ราคาสุดพิเศษ สอนระบบกล้องวงจรปิด เพียง 1 วันเท่านั้น เน้นสอนให้เป็นงาน ยินดีให้คำปรึกษา ตารางอบรม VP cctv service 9.00 ถึง 12.00 น. ภาคทฤษฎี DVR & CCTV & Set ระบบออนไลน์ CCTV 12.00 ถึง 13.00 น. เลี้ยงอาหารกลางวัน 13.00 ถึง 15.00 น. ภาคปฏิบัติ CCTV เน้นใช้งานได้จริง และ Set ระบบ Internet ตลอดวัน มีกาแฟ อาหารว่าง พร้อมเสริฟ์ ตัดความกังวลไปได้เลย ถ้าท่าน... 1.ไม่เป็นงาน 2.ไม่มีความรู้พื้นฐาน 3.แก้ไขงานไม่เป็น


cctv service , รับสอนติดจั้งกล้องวง , สอนระบบกล้องวงจรปิด , อบรมระบบ cctv , เรียนระบบ cctv , CCTV Center , สอนระบบโทรทัศน์วงจรป , สอนงานกล้องวงจรปิด C , เปิดคอร์สสอนระบบโทรท , รับสอนระบบกล้องวงจรป

รับสอนบัญชี ติวบัญชี เรียนบัญชี ปรึกษาบัญชี สอนทำบัญชี วิเคราะห์งบการเงิน ปิดงบก

สำนักงานบัญชี วี แอนด์ เอส แอ๊คเคาน์แทนซี่ มีความยินดีให้บริการ สอนบัญชี ติวบัญชี เรียนบัญชี สอนทำบัญชี วิเคราะห์งบการเงิน ปิดงบการเงิน ภาคปฏิบัติ ใช้งานได้จริง ปรึกษาฟรี โทร 0847128989 บริการงานด้านสอนบัญชี ติวบัญชี เรียนบัญชี สอนพิเศษบัญชี ติวบัญชี เรียนบัญชีสำหรับ นิสิต นักศึกษาหรือผู้สนใจทั่วไป โดยรับสอนในรายวิชา เช่น บัญชีชั้นต้น บัญชีชั้นกลาง บัญชีชั้นสูง บัญชีการเงิน บัญชีต้นทุน บัญชีบริหาร บัญชีต้นทุน บัญชีภาษีอากร ฯลฯ ดำเนินการสอนโดยทีมรุ่นพี่ ป.โท บัญชี ที่มีประสบการณ์ในการส


สำนักงานบัญชี , สอนบัญชี , ติวบัญชี , เรียนบัญชี , สอนทำบัญชี , สอนวิเคราะห์งบการเงิน , สอนปิดงบการเงิน , รับทำบัญชี , จดทะเบียนบริษัท หจก , วางแผนภาษีบ้าน , ราคา , งานอาหารเสริม , สามารถ , น้ำ , อาหารเช้า , สุรา , สุราษฎร์ธานี , การบำรุงผิว , อ่อนกว่าวัย , ผิวพรรณ , ผิว , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , วิธีแต่งหน้า , แฟชั่น , ผู้หญิง , ดูดวงความรัก , แต่งตัว , ความงาม , สุขภาพ , ทาเล็บ , สถานที่ท่องเที่ยว , ทะเล , ของกิน , เคสไอโฟน6 , หางาน , ขายของออนไลน์ , ลงประกาศฟรี , ขายหมา , สมัครงาน , เคสไอโฟน6 , จักรยานเสือหมอบ , แบตสำรอง , มือถือ

 © Copyright 2004-2016 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537